Jak zostać tłumaczem przysięgłym duńskiego?

MIW 10.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka duńskiego?

Kilka podstawowych informacji o Danii

Język duński należy do grupy języków skandynawskich. Znajomość tych języków uznawana jest za coraz bardziej opłacalną umiejętność. Wynika to z faktu rosnącego zainteresowania tym regionem, głównie z powodu wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczego. Niestety na dzień dzisiejszy liczba osób posługujących się językiem duńskim jest niewielka. Na szczęście istnieją osoby, których celem zawodowym jest wsparcie osób potrzebujących specjalisty języka duńskiego, są to właśnie tłumacze przysięgli.

ZAWÓD TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Droga do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka duńskiego jest bardzo trudna. Największą trudnością jest bardzo szeroki zakres wiedzy, który należy przyswoić przed samym egzaminem. Niestety same studia filologiczne często nie wystarczają, aby odpowiednio przygotować się do egzaminu. Kandydaci na tłumaczy przysięgłych języka duńskiego szkolą się również z zakresu prawa, ekonomii czy finansów, uzupełniając swoje wykształcenie m.in. na podyplomowych studiach kierunkowych. Na egzaminie, jak również w późniejszej pracy tłumacza przysięgłego, najważniejsza jest biegła znajomość terminologii specjalistycznej czy urzędowej, dlatego Ci, którzy podchodzą do egzaminu bez przygotowania się, niestety go nie zdają mimo posiadania słowników oraz glosariuszy. Na korzystanie z pomocy niestety bardzo często po prostu nie ma czasu.

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM JĘZYKA DUŃSKIEGO?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić klika wymogów, które zostały opisane w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Według tejże ustawy tłumaczem przysięgłym może zostać jedynie osoba, która posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA, albo kraju, który umożliwia zdobycie uprawnień obywatelom Polski na zasadzie wzajemności. Oczywistym jest fakt, że należy znać język polski oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.  Dodatkowo należy mieć ukończone magisterskie studia wyższe oraz w przeszłości nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Nie oznacza to jednak, że Kandydat niespełniający powyższych wymogów nie może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Może to zrobić, jednak uprawnienia do wykonywania zawodu uzyska dopiero po spełnieniu wymienionych kryteriów. Czas między egzaminem a zaprzysiężeniem jest to właśnie ten czas, w którym należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą wymagane warunki. To kandydat na tłumacza decyduje, kiedy doniesie brakujące dokumenty i przystąpi do zaprzysiężenia. Najczęściej oczywiście tłumacze dostarczają zaświadczenia bardzo szybko, wyjątkiem jest sytuacja, gdy np.: kandydat nie posiada jeszcze odpowiedniego obywatelstwa lub nie ukończył magisterskich studiów wyższych.

FORMALNOŚCI PRZED EGZAMINEM

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego jest złożenie wniosku w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wniesienie opłaty w wysokości 800 zł. Kolejny etap to oczekiwanie na informację zwrotną mówiącą o wyznaczonym już terminie egzaminu. Cykliczność przeprowadzanych egzaminów zależna jest od zainteresowania tłumaczy danym językiem. W przypadku tak niepopularnych języków jak język duński, zdarza się, że do organizowanego egzaminu przystępuje tylko jedna osoba. Dzieje się tak, ponieważ egzamin musi się odbyć w terminie nieprzekraczającym jednego roku kalendarzowego od daty złożenia wniosku. Niekiedy po prostu w trakcie roku zgłasza się jedna osoba i to właśnie dla niej rusza cała procedura oraz zbiera się cała komisja.

ETAPY EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA DUŃSKIEGO

Kolejnym krokiem jest już sam egzamin. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uzyskanie minimum 150 punktów z części pisemnej warunkuje przystąpienie do drugiej części egzaminu.

PISEMNA CZĘŚĆ EGZAMINU

Pierwsza część pisemna polega na przetłumaczeniu dwóch tekstów z języka polskiego na język duński oraz dwóch tekstów w odwrotnej kombinacji językowej. Dodatkową trudnością jest fakt, że egzamin pisany jest odręcznie, dlatego Kandydaci na tłumacza przysięgłego „ćwiczą” rękę na wiele tygodni przed egzaminem, by móc później wytrwale i czytelnie pisać w trakcie 4-godzinnego testu.

USTNA CZĘŚĆ EGZAMINU

Część ustna egzaminu odbywa się w innym terminie niż część pisemna i polega na tłumaczeniu konsekutywnym (ze słuchu) z języka polskiego na duński oraz tłumaczeniu ‘a vista’ (tekstów pisanych) z języka duńskiego na polski. Teksty przygotowane do przełożenia w trakcie części ustnej dotyczą różnej tematyki, zarówno prawnej jak i związanej z czynnościami urzędowymi. Ciekawostką jest, że wyniki części ustnej nie są ogłaszane tuż po jej zakończeniu, tak jak na przykład w przypadku egzaminu maturalnego. Cały egzamin ustny jest nagrywany, następnie analizowany przez komisję i poddawany ocenie, podczas której kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Uzyskanie 75% oznacza zaliczenie części ustnej.

ZAPRZYSIĘŻENIE OSTATNIM KROKIEM

Otrzymanie pozytywnych wyników z obu części egzaminu jest niezwykle trudne. Ci, którym się to udało zostają zaproszeni na zaprzysiężenie organizowane w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości dla tłumaczy wszystkich języków jednocześnie. Podczas zaprzysiężenia tłumacz składa ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości oraz odbiera zaświadczenia: o wpisie na listę oraz o nadanym numerze tłumacza przysięgłego.

PIECZĘĆ ATRYBUTEM TŁUMACZA

Ostatnim etapem w drodze po prawo do wykonywania tego zawodu jest odebranie wcześniej opłaconej pieczęci. Czas oczekiwania na atrybut tłumacza zależy od wysokości wniesionej wcześniej opłaty. Najwyższa kwota oznacza wyrobienie przez Mennicę Polską pieczęci w ciągu 3 dni roboczych, najniższa daje mennicy czas do 6 tygodni.

ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Wszystkie trudności stawiane Kandydatom na tłumacza przysięgłego wynikają z odpowiedzialności, jaką będzie on ponosił po otrzymaniu uprawnień. Tłumacz przysięgły jest to zawód zaufania publicznego, dlatego wykonywać mogą go wyłącznie osoby posiadające odpowiednią do tego wiedzę, nieposzlakowaną opinię oraz spełniający wszystkie wymagania opisane w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

TŁUMACZE PRZYSIĘGLI W LICZBACH

W całej Polsce mamy na chwilę obecną 32 tłumaczy przysięgłych języka duńskiego. Najwięcej tłumaczy tego języka mieszka w województwie wielkopolskim (10), mazowieckim (7) oraz pomorskim (6). Zachęcamy do nauki języka duńskiego, życzymy zdania egzaminu i zapraszamy do naszego grona tłumaczy przysięgłych języka duńskiego.