Tłumacze przysięgli w Danii

MIW 12.10.2016


Tłumacze przysięgli w Danii.


Funkcja tłumacza przysięgłego, czyli osoby tłumaczącej dokumenty tak, aby mogły być złożone w instytucjach kraju posługującego się innym językiem, jest niezwykle ważna. Osoby wykonujące ten zawód pracują w większości krajów świata, jednak nie w każdym z nich działają na zasadach prawnie uregulowanej instytucji. Wymagania, jakie muszą spełnić, by móc wykonywać tę funkcję, również często diametralnie się różnią.


Zawód tłumacza przysięgłego w Danii

W Królestwie Danii występuje instytucja tłumacza przysięgłego. Jest ona regulowana prawnie przez ustawę z 1966 r., obowiązującą już 50 lat. Aby wykonywać tę funkcję, duńscy tłumacze muszą posiadać autoryzację tłumacza przysięgłego. Nadaje ją Duński Urząd ds. Przedsiębiorczości, który zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości w tym kraju. W Polsce uprawnienia nadawane są z wyższego szczebla władzy państwowej – przez Ministra Sprawiedliwości. Nie jest to jedyny aspekt różniący nasze kraje. Tłumacz przysięgły w Danii nosi tytuł „Translatør og tolk”. Tytułu Translatør mogą używać tylko osoby do tego uprawnione. W Polsce za to sytuacja wygląda inaczej – tłumaczem nazywamy również osoby wykonujące tłumaczenia zwykłe (inaczej niepoświadczone, czyli takie, które nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, np. teksty literackie). Jednak podobnie jak w Polsce, tak i w Danii dużą wagę przywiązuje się do faktu uwierzytelnienia tłumaczenia, dlatego tłumacz przysięgły umieszcza swój tytuł pod tłumaczeniem. Bardzo często poprzedza go sformułowaniem Statsautoriseret, co oznacza „autoryzowany przez państwo”.

Poświadczenie przetłumaczonego tekstu przez tłumacza przysięgłego w Danii

Tłumacz przysięgły ma obowiązek potwierdzić poprawność wykonanego tłumaczenia i jego zgodność z otrzymanym dokumentem. Dokonuje tego poprzez klauzulę poświadczenia. W Danii ma ona ściśle określony kształt, nieco podobny do tego występującego w Polsce. Klauzula ta musi zawierać imię i nazwisko tłumacza, określenie formy otrzymanego dokumentu (np. kserokopia bądź skan), miejsce i datę sporządzenia tłumaczenia oraz podpis i pieczęć imienną tłumacza. W Danii taka pieczęć ma bardzo charakterystyczny kształt – jest owalna, w przeciwieństwie do polskiej, okrągłej pieczęci. Układ pieczęci, którą duński tłumacz przystawia pod wykonanym tłumaczeniem, jest stały. Pośrodku takiej pieczęci widnieje korona królewska – fakt ten jest w pełni zrozumiały w Królestwie Danii, państwie, które jest monarchią konstytucyjną. Na obrzeżu pieczęci widnieje napis "Interpres regius juratus" w przypadku mężczyzny i "Interpres regia jurata" w przypadku kobiety, co oznacza zaprzysiężonego królewskiego tłumacza.

Krótka historia zawodu tłumacza przysięgłego

Wydawać by się mogło, że wrażenie robi już data wejścia w życie ustawy obecnie regulującej zawód tłumacza przysięgłego w Danii, tj. rok 1966. Prawdziwie zaskakującym jest jednak okres, w którym zawód ten zaczął występować w tym państwie, a stało się to w 1635 roku. Wtedy duński król Chrystian IV zdecydował, że wszelkie dokumenty celne sporządzone w językach obcych, które składa się do urzędów celnych, mają być tłumaczone na język duński. Król zgromadził więc osoby odpowiednio wykwalifikowane do wykonywania tej pracy i postanowił, że wszystkie będą składać mu uroczystą przysięgę. Obecnie tłumacz nie otrzymuje uprawnień bezpośrednio od króla, a od Duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorczości, a dodatkowo jest zobligowany do posiadania zarejestrowanej działalności.

Ciekawostki

Gdy tłumacz przysięgły w Danii wykona tłumaczenie, musi ułożyć dokumenty w odpowiedniej kolejności – najpierw wykonane przez niego tłumaczenie, na końcu podpięty dokument, z którego je sporządzono, a pomiędzy nimi – arkusz z poświadczeniem prawdziwości i poprawności tłumaczenia. Poświadczenie musi być opatrzone podpisem i pieczęcią. Mimo to niektórzy duńscy tłumacze przysięgli nie używają pieczątek, ale naklejek o wzorze identycznym do pieczątki. Dokument z naklejką jest równie ważny.

Instytucja tłumacza w Danii wydaje się być zorganizowana na zasadach podobnych do obowiązujących w Polsce. Choć występują pewne różnice, cecha podstawowa jest taka sama – jest to zawód unormowany prawnie. Należy jednak pamiętać, że mimo to tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego w Danii nie zostaną zaakceptowane w polskich instytucjach czy sądach.